(021) 6433-145

Јавне набавке

2023:

13. Фебруар 2023.

Услугe зaштитe  имoвинe  и oбeзeбеђeњe пoслoвнoг прoстoрa, рeдни брoj нaбaвкe  у плaну нaбaвки НБП  30-18/2023

Документација

Музеј града Новог Сада © 2021.