(021) 6433-145

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada

ISSN 1452-547X (Štampano izd.)
ISSN 2406-145X (Online)

Časopis Godišnjak Muzeja grada Novog Sada je ustanovljen 2005. godine kao redovna godišnja publikacija u kojoj se objavljuju rezultati rada stručnjaka zaposlenih u Muzeju grada Novog Sada. Ubrzo po ustanovljenju časopisa učešće su uzeli i saradnici zaposleni u drugim institucijama – muzejima, zavodima za zaštitu spomenika, arhivima i fakultetima, čija je oblast istraživanja kulturna baština grada Novog Sada. Publikacija nastavlja tradiciju lista Vesti Muzeja grada Novog Sada, koji je povremeno izlazio od juna 1971. do oktobra 1976. godine.

Glavni i odgovorni urednik broja 1 za 2005. i broja 2 za 2006. godinu je bio dr Drago Njegovan, tadašnji direktor Muzeja grada Novog Sada. Izgled časopisa i njegovu koncepciju je ustanovio prvi uređivački odbor Godišnjaka. Članovi Redakcije prvog i drugog broja su bili Radovan Bunardžić, arheolog; Ljubomir Vujaklija, istoričar umetnosti; Savo Gvozdenović, konzervator-restaurator; Vesna Nedeljković-Angelovski, etnolog; dr Drago Njegovan, istoričar; dr Agneš Ozer, istoričar, a sekretar Redakcije Danica Simonović, muzejski pedagog. Prvi deo izdanja sadrži tekstove o stručnim i naučnim dostignućima muzealaca i saradnika časopisa, dok su u drugom delu objavljeni tekstovi nenaučnog karaktera o radu Muzeja, izložbenoj delatnosti i drugim značajnim događajima u kulturi grada. Članci su objavljeni u rubrikama Arheologija, Istorija, Istorija umetnosti, Etnologija, Konzervacija i restauracija, Ocene i prikazi, Zbivanja, Prinove, Za sećanje.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 1/2005

2006, ilustracije u boji, 282 str.
ISSN 1452-547X

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 2/2006

2007, ilustracije u boji, 349 str.
ISSN 1452-547X

Potom je došlo do prekida u kontinuitetu objavljivanja časopisa, uglavnom zbog problema sa finansiranjem, da bi 2010. godine bio štampan dvobroj 3 – 4 za 2007. i 2008. godinu sa donekle izmenjenom koncepcijom. Stručni i drugi tekstovi su objavljeni u rubrikama Arheologija, Istorija, Istorija umetnosti, Etnologija, Konzervacija i restauracija, Prikazi i Sećanja. Glavni i odgovorni urednik dvobroja je Vesna Nedeljković-Angelovski, direktor Muzeja, a članovi Redakcije dr Agneš Ozer, istoričar; Nadežda Savić, arheolog; Ljiljana Lazić, istoričar umetnosti; mr Tijana Jakovljević-Šević, etnolog; Ištvan Pečkai Kovač, konzervator-restaurator; Ivana Jovanović-Gudurić, etnolog, a sekretar Redakcije Mirjana Mirić.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 3-4/2007-2008

2010, ilustracije u boji, 328 str.
ISSN 1452-547X

Godine 2012. je objavljen dvobroj 5 – 6 za 2009. i 2010. godinu u kome je zadržana koncepcija prethodnog broja. Glavni i odgovorni urednik je MSc Vesna Jovičić v. d. direktora Muzeja grada Novog Sada, a članovi Uredništva Nadežda Savić, arheolog; mr Tijana Jakovljević-Šević, etnolog; mr Jelena Banjac, istoričar umetnosti, Atila Hornok, istoričar; Tamina Kesić, konzervator-restaurator, a sekretar Uredništva Mirjana Mirić.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 5-6/2009-2010

2012, ilustracije u boji, 320 str.
ISSN 1452-547X

U Godišnjaku broj 7 za 2011. godinu, objavljenom 2013. godine, zadržana je prethodno ustanovljena koncepcija časopisa i dodata rubrika Muzejska pedagogija. Odgovorni urednik je MSc Vesna Jovičić, v. d. direktora Muzeja grada Novog Sada, a članovi Redakcije su Nadežda Savić, arheolog; mr Jelena Banjac, istoričar umetnosti; Atila Hornok, istoričar; Dušanka Marković, etnolog, sekretar Redakcije Mirjana Mirić.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 7/2011

2013, ilustracije u boji, 200 str.
ISSN 1452-547X

Iste godine štampan je Godišnjak broj 8 za 2012. godinu i konačno uspostavljena redovnost u publikovanju muzejskog časopisa. Odgovorni urednik je MSc Vesna Jovičić, direktor Muzeja, glavni urednik mr Jelena Banjac, istoričar umetnosti, a sastav Redakcije je isti onom u prethodnom broju. Uvedena je nova rubrika – Akvizicije, zbog potrebe da se stručnoj javnosti i zainteresovanim čitaocima predstavi veliki broj prinovljenih muzejskih predmeta – poklonom ili otkupom, u prvim decenijama ovog veka . U ovom broju časopisa je objavljen i Zbornik radova sa stručnog skupa Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog, održanog 22. i 23. novembra 2012. godine u Muzeju grada Novog Sada, čiji je urednik Ivana Jovanović-Gudurić, etnolog.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 8/2012

2013, ilustracije u boji, 272 str.
ISSN 1452-547X

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada broj 9 za 2013. godinu je objavljen 2014. godine. Odgovorni urednik je MSc Vesna Jovičić, direktor Muzeja, glavni urednik dr Jelena Banjac, istoričar umetnosti, a članovi Redakcije: Nadežda Savić, arheolog; Atila Hornok, istoričar; Dušanka Marković, etnolog i sekretar Redakcije Mirjana Mirić.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 9/2013

2014, ilustracije u boji, 284 str.
ISSN 1452-547X

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada broj 10 za 2014. godinu je objavljen 2015. godine. Odgovorni urednik je MSc Vesna Jovičić, direktor Muzeja, glavni urednik dr Jelena Banjac, istoričar umetnosti – muzejski savetnik, a članovi redakcije: Nadežda Savić, arheolog – muzejski savetnik, mr Atila Hornok, istoričar – kustos, Dušanka Marković, viši kustos i sekretar redakcije Mirjana Mirić.U desetom broju časopisa objavljen je zbornik Jermenska crkva u Novom Sadu – izgubljena baština, rezultat serije predavanja održanih u Muzeju grada Novog Sada tokom istoimene izložbe od 15. maja do 31. avgusta 2014. godine, čiji je autor Ljiljana Lazić, istoričar umetnosti – muzejski savetnik. Izabrane tekstove eminentnih predavača priredila je urednik Zbornika Ljiljana Lazić.

Godišnjak Muzeja grada Novog Sada br. 10/2014

2015, ilustracije u boji, 314 str.
ISSN 1452-547X

Od prvog broja Godišnjaka posebna pažnja je posvećena ustanovi recenzenta. Iza svih stručnih i naučnih tekstova stoji mišljenje kompetentnih stručnjaka iz odgovarajuće oblasti čija se imena i stručna zvanja navode u svakom broju časopisa. Objavljeni tekstovi podležu stručnoj lekturi, a rezimei se prevode na engleski jezik. Godišnjak se štampa u A4 formatu, na oko 200 stranica sa ilustracijama u koloru. Dostupan je i u elektronskoj formi na sajtu Muzeja grada Novog Sada. Svako izdanje je katalogizovano u Biblioteci Matice srpske. Godišnjak Muzeja grada Novog Sada nosi broj ISSN 1452-547X.

Stručnjaci Muzeja grada Novog Sada i saradnici Godišnjaka svoje tekstove i priloge za Godišnjak Muzeja grada Novog Sada 10 / 2014. (odštampano na hartiji i elektronsku verziju na CD-u) mogu dostaviti do aprila 2015. godine, na adresu Muzej grada Novog Sada, Tvrđava 4, Petrovaradin, sa naznakom ZA REDAKCIJU ČASOPISA Godišnjak Muzeja grada Novog Sada. Za sve informacije obratiti se sekretaru Redakcije Mirjani Mirić na e-mail mirjanamiric@museumns.rs

 

Muzej grada Novog Sada © 2024.