ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр.11

ГОДИШЊАК Музеја града Новог Сада 11
Издавач:
Музеј града Новог Сада
Одговорни уредник:
MSc Весна Јовичић
Уредник:
Др Јелена Бањац
Тираж:
250 примерака
Штампање Годишњака омогућила је
 Управа за културу Града Новог Сада

ISSN 1452-547X