ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр.13-14

ГОДИШЊАК Музеја града Новог Сада 13-14
Издавач:
Музеј града Новог Сада
Одговорни уредник:
MSc Весна Иковић
Уредник:
Др Агнеш Озер
Тираж:
300 примерака
Штампање Годишњака омогућила је
Управа за културу Града Новог Сада

ISSN 1452-547X

Прилог: