ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СРБИЈЕ (oктобар - децембар 1915.)

ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СРБИЈЕ (oктобар - децембар 1915.)
Луј Л. Томсон

Приредили:
Бранислав Станковић
Мирко Пековић
Гордана Буловић

Издавач:
Народни музеј Шабац
Музеј града Новог Сада

За издавача:
Марко Бингулац
Весна Јовичић

Уредник: др Мирко Пековић
Рецензент: др Душан Т. Батаковић
Ликовно-графички уредник: мр Небојша Кујунџић

Фотографије:
Риста Марјановић
приватна збирка  Васа Ешкичевић
скице РОМС М. 10.449

Лектура и коректура: Ирина Нешић
Превод: Милисав А. Иванишевић
Тираж: 500 примеракa

ISBN 978-86-7637-095-5

Прилог: