Каталог: Слика

Издавач:
Музеј града Новог Сада,
Петроварадин, Тврђава 4

За издавача:
MSc Весна Иковић, директор

Аутор каталога изложбе:
Др. ум. Горан Деспотовски, редовни професор

Кординатори изложбе:
Ана Вртачник, стручни сарадник
Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности

ISBN
978-86-7637-137-2

Прилог: